که سایت دوستیابی است | تاریخ بدون آن

پست شده در: دستهبندی نشده برچسب گذاشته شده توسط: HTTP: به عنوان مثال، عکسی که برای «فیس بوک توسط شخص نا آشنا انتخاب شد بود بطور متوسط ​​دوبار محبوب تر از آن بود که خود دانشجویان انتخاب کرده بودند و عکس برای شبکه دوست یابی – 6-5 بار جذاب تر. صحت انتخاب عکس برای کار … Lees meer