در حال جستجو برای سکس رایگان | سایت های آنلاین رایگان سکس آنلاین

لرزاننده نقطه جی: این گونه شبیه به لرزانندههای سنتی است با این تفاوت که سر آن از ژل ساخته شده و نیز به صورت محدب است. این محدب بودن کار تحریک نقطه جی در زنان و پروستات در مردان را آسان میکند. از این گونه میتوان بدون لرزش هم بهره برد. اعتقاد یا سرگرمیبا وجود … Lees meer