تاریخ رایگان و جنسی | وب سایت ها برای پیدا کردن سکس

تخمی: این گونه که شبیه به تخم مرغ است، هم برای تحریک چوچوله و هم برای داخل کس طراحی شدهاست. گاهی شکل این گونه که از آن با نام تخم عشق نیز یاد میشود، همچون گلولههای کوچکی است ایده انجام این نوع تحقیقات پس از آن به فکرشان خطور کرد که متوجه شدند همکاران آنها … Lees meer