سکس و تاریخ | جایی که بتواند جنسیت را آزاد کند

به یاد داشته باشید شما در ملاقات، با کسی روبرو خواهید شد که چیزی درباره خود و زندگی داخلیش نمی دانید. ممکن است آنچه در مورد خودشان می گویند، راستین و یا صادقانه نباشد و البته کسی هم برای تضمین آنچه میگویند، وجود ندارد. و از این دست نمیتوان در رده فریبکاری قرار داد. درست … Lees meer