سایت های جنسی سکس LEGIT | سایت های سکسی رایگان واقعی

شايد تفاوت موقعيت شكم خانمهاي باردار توجه شما را هم جلب كرده باشد. مادربزرگها ميگويند چنين تفاوتي بهخاطر جنسيت جنين ايجاد ميشود. از نظر آنها كساني كه قرار است دختردار شوند شكمشان بالاتر است درحالي كه شكم پسردارها انگار به پايين افتاده است. در دهههای 1980 و 90 لرزانندهها بهطور وسیعی در فرهنگ عمومی پدیدار … Lees meer